Algemene voorwaarden

Art.1.Algemene bepalingen
1.a.Onder leverancier/opdrachtnemer wordt verstaan Wilson Online
1.b.Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die enige goederen van leverancier koopt dan wel enig stoffelijk werk door de leverancier tot stand laat brengen.

Art.2.Leveringsvoorwaarden en levertijd
2.a Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen te gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming , worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2.b. Indien de afspraak door Wilson Online niet gehaald kan worden door eventuele weersomstandigheden, onverhoopt ziekte van personeel of andere omstandigheden, zijn de eventueel door de opdrachtgever vrij genomen dagen van het werk niet te verhalen op Wilson Online
2.c. De levertijd zoals overeengekomen vindt U in de opdracht waarvoor de opdrachtgever heeft getekend. Deze levertijd is onder voorbehoud van weersomstandigheden en beslissingstermijn van de vergunningverlening

Art.3.Regels met betrekking tot betaling
3.a. Bij het geven van opdracht ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging per E-Mail.
3.b.De eindfactuur ontvangt de opdrachtgever na oplevering per E-Mail.. Deze wordt als volgt voldaan: 100 % op dag van plaatsing van de dakkapel/kozijn, eventueel na oplevering. ( a contant of internet bankering) op locatie
3.c.Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van betalen op rekening. Het betalingstermijn voor betalen op rekening is 1 dag na plaatsing.
3.d. Eventuele meerwerk/minderwerk wordt verrekend met een aparte eindfactuur. Dit dient voor oplevering met de administratie van Wilson Online te zijn besproken.
3.e. Indien de opgeleverde werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst , heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Indien het opgeschorte bedrag niet in verhouding staat tot het geconstateerde gebrek , heeft Wilson Online het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.
3.f.Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt , wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Wilson Online na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering. Hierin wordt verwezen op het verzuim van de opdrachtgever en geeft Wilson Online alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
3.g. De leverancier Wilson Online is na verloop van de in 3.e. genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Art.4.Oplevering
4a. Na voltooiing van het werk nodigt Wilson Online de opdrachtgever uit voor oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit zal gebeuren aan de hand van een opleverformulier, hiervoor zal de opdrachtgever ook zijn handtekening zetten. Ook worden er op dit formulier eventueel meer/minder werk genoteerd.
4.b.Indien er gebreken worden geconstateerd , die door Wilson Online dienen te worden hersteld, zal Wilson Online deze gebreken zo spoedig en in samenspraak met de opdrachtgever herstellen.

Art.5.Reclame
5.a.Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 7 dagen na oplevering van de werkzaamheden volgens opdracht dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Wilson Online te worden kenbaar gemaakt.
5.b.Geschillen tussen de consument en Wilson Online over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door Wilson Online geleverde werk kunnen zowel door de consument als door Wilson Online aanhangig worden gemaakt bij VLOK geschillencommissie.
5.c. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerder aan Wilson Online heeft ingediend.
5.d. Nadat de klacht bij Wilson Online is ingediend , moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5.e. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,is Wilson Online aan deze keuze gebonden. Indien Wilson Online dit wil doen , moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. Wilson Online dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5.f.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgewenst toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
5.g. Uitsluitend de rechter dan wel hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Art.6. Afspraken
6.a. Mocht Wilson Online verhinderd zijn voor een afspraak zal Wilson Online vroegtijdig telefonisch contact met u opnemen. Indien niet telefonisch bereikbaar zullen wij u een e-mail sturen.
6.b. Mocht de klant de afspraak niet afmelden via e-mail of telefoon en de medewerker rijdt voor niets naar het adres zullen hiervoor voorrijkosten worden berekend. De kosten hiervoor hangen af van de afstand vanaf Middelharnis.

Art.7. Garanties
Alle garanties zoals beschreven in het garantiecertificaat worden gegeven vanaf de 1e montagedag.
7.a Wind – waterdicht leveren, en afval afvoeren (behalve dakpannen).
– Garantie: Contructie, materiaal en kozijn van de dakkapel waterdichtheid 10 jaar,
– Hang en sluitwerk 5 jaar, eventueel rolluik of screen 5 jaar.
7.b Ral Kleuren
Ral Kleuren zijn altijd bij benadering
Bovenstaande garanties zijn niet van toepassing bij:
7.c Weersomstandigheden
Er wordt geen garantie verleend als een gebrek aan het geleverde product is ontstaan door omstandigheden waar Wilson Online geen invloed op uit kan oefenen. Hierbij kunt U denken aan stormachtige wind,extreme temperaturen en stuifsneeuw.
7.d Reparaties door derden
Garanties vervallen als U eventuele reparaties laat verrichten door derden zonder enige kennisgeving of akkoord van Wilson Online


(Nederlands) Taal:

(Nederlands)

Zoeken

Projecten